Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Toepassingsgebied
Art. 1 – Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de in het bijhorende document beschreven bestelling, die eerstgenoemde Jansen Building Products – verder genoemd: de verkoper – op verzoek van tweede genoemde – verder genoemd: de koper – zal uitvoeren, met uitsluiting van enige vorm van algemene voorwaarden van de koper.
Art. 2 – Het enkele feit van zijn bestelling impliceert dat de koper kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en dat hij deze integraal aanvaardt. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Geldigheidsduur
Art. 3 – Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en binden de verkoper niet. Het aanbod blijft onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door de verkoper door middel van een schriftelijke orderbevestiging.
Art. 4 – De koper kan slechts aan­spraak maken op de in het bijhorende document uitdrukkelijk beschreven bestelling. In voorkomend geval niet-bestelde goederen en/of bijhorigheden worden slechts geleverd via een bijkomende bestelling en na bijkomende betaling door de koper.

Prijzen
Art. 5 – De op de keerzijde vermelde prijzen werden berekend aan de momen­teel geldende tarieven of de laatste door verkoper meegedeelde prijslijst.
Art. 6 – Alle prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwitti­ging gewijzigd worden en de verkoper behoudt zich het recht voor ze te herzien in geval van schommeling van de wisselkoers, van de tarieven der fabrieken, een aantoonbare wijziging van de grondstofprijzen, een verhoging van de distributiekosten of een verhoging van overheidsheffingen.
Art. 7 – Alle prijzen van de in het bijhorende document beschreven bestelling zijn exclusief BTW en alle door om het even welke overheid opgelegde belastingen of overheidsheffingen zijn ten laste van de koper, inclusief degene die na het tot stand komen van de overeenkomst worden ingevoerd. 

Leveringstermijn
Art. 8 – In geval van overmacht, zoals brand, onderbreking in de toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, noodweer, elektriciteitsgebruik, ziekten, epidemie, pandemie, zone in quarantaine, internationale conflicten, mechanische defecten, enzoverder, worden de overeengekomen leveringstermijnen tot nader order geschorst. Hier kan geen recht op schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst voor de koper uit voortvloeien.
Art. 9 – De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Vertragingen in de leveringen geven de koper nooit het recht op schadeloosstelling, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen. Evenmin geven de vertragingen in de leveringen recht op annulering van de bestelling.
Art. 10 – Indien, door het in gebreke blijven van de koper, de aangekochte goederen niet kunnen worden geleverd, dan mogen de betreffende goederen, zonder ingebrekestelling, worden gefactureerd en is de prijs ervan onmiddellijk opeisbaar.

Facturatie
Art. 11 – Bij niet-aanvaarding van een factuur dient de koper deze per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs terug te sturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het niet-terugsturen van de factuur binnen de acht (8) kalenderdagen wordt als stilzwijgende en definitieve aanvaarding beschouwd.

Modaliteiten bij niet-betaling of betwisting
Art. 12 – Behoudens andersluidende contractuele bepalingen, zijn de facturen van de verkoper betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper zonder disconto, binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.
Art. 13 – Het onbetaald gedeelte van het factuurbedrag brengt vanaf de vervaldag vermeld op de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op, overeenkomstig de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Art. 14 – Indien de facturen van de verkoper geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een aanma­nings­brief, er zal eveneens voor alle bij­komende kosten, zoals admini­stratieve kosten, beheer van het dossier, een forfaitaire scha­dever­goeding verschuldigd zijn van tien (10) procent op de hoofdsom met een mini­mum van 40,00 euro, zonder afbreuk te doen aan de moratoi­re intresten, zoals hierboven werd ver­meld.
Art. 15 – De geleverde goederen in het kader van deze overeenkomst blijven eigendom van de verkoper tot dat de koper volledig alle verbintenissen onder deze overeenkomst, met inbegrip van eventuele kosten, interesten of boetes, jegens de verkoper is nagekomen. De koper kan derhalve op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde goederen beschikken en, meer in het bijzonder, niet aan derden in eigendom overdragen, in onderpand geven of met eender welke zekerheid belasten. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt, en de eigendom gaat definitief over, wanneer de koper zijn schulden aan de verkoper heeft gedelgd, met inbegrip van de prijs, kosten, interesten, en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de materialen integraal door de koper worden gedragen vanaf het moment dat de goederen werden geleverd.
Art. 16 – Niet-tijdige betaling (van een gedeelte) van een factuur of van een gedeelte van de overeenkomst, maakt het saldo van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, wisselbrieven inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper behoudt het recht om verdere levering stop te zetten. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Aanvaarding
Art. 17 – De koper neemt de goederen in ontvangst en onderwerpt deze onmiddellijk aan een grondige inspectie.
Art. 18 – Eventuele bezwaren of betwistingen kunnen slechts binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering van de bestelling, in aanmerking worden genomen en kunnen de uitvoering van de betaling niet schorsen. Deze bezwaren of betwistingen dienen schriftelijk en per aangetekende brief te worden geformu­leerd.

Vervanging
Art. 19 – Goederen die zichtbare of verborgen gebreken vertonen en ook als dusdanig bevonden worden, zullen worden vervangen.
Art. 20 – De verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt zich enkel tot deze vervanging en houdt geen terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling in om welke reden dan ook

Schade
Art. 21 – Behoudens tegengesteld beding, vallen de transportkosten, de terugzending van de herstelde of vervangen goederen aan de koper, ten laste van de koper.
Art. 22 – De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen door de koper of zijn aangestelden werden geladen, gestockeerd, gebruikt of verwerkt zonder inachtneming van de normale gebruiks- en bewaringsvoorwaarden. Specifiek erkent de koper uitdrukkelijk door de verkoper te zijn geïnformeerd dat om eventuele schimmelvorming bij het DK-1 product uit te kunnen sluiten, de koper bij alle toepassingen zonder uitzondering producten vervaardigd uit WR of WAB platen moet gebruiken. In ieder geval kan de verkoper in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schimmelvorming (inclusief zwarte aftekeningen veroorzaakt door welke reden dan ook) bij het niet gebruik van bovengenoemde samenstellingen.
Een goede verluchting tijdens en na de installatie is onontbeerlijk.
Art. 23 – De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de koper of van derden, voor enige indirecte schade, verlies van exploitatie, zakencijfer of klanten, noch voor geleden reputatieschade. Enige aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de grenzen zoals hierboven aangegeven en ten hoogste tot de factuurwaarde van de desbetreffende goederen.

Eenzijdige ontbinding
Art. 24 – De verkoper behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande machtiging door de rechter als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte zonder dat de koper over enig verhaal kan beschikken: (i) niet-betaling binnen vijftien (15) kalenderdagen na verzending van hoger bedoelde aanmaningsbrief (ii) staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de koper (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper (iv) indien de zeggenschap binnen de koper wijzigt (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de koper of (vi) indien de verkoper gegronde reden heeft om eraan te twijfelen dat de koper zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper zal nakomen.
Art. 25 – In geval van ontbinding zal de koper twaalf (12) procent op de koopsom verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, hetgeen overeenkomt met de hinder die verkoper aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.

Ondeelbaarheid
Art. 26 – Ieder artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is splitsbaar en onderscheiden van de andere, en indien op eender welk moment een of meerdere artikelen ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast of verminderd worden.

Toepasselijk recht en geschillen
Art. 27 – Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.

                                                                                                          *********************